Thứ 407182018

LAST_UPDATE07:58:30 AM

Nhân sự

 

Cô NGUYỄN ĐÀO DIỄM PHÚC

Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng

+ Chịu trách nhiệm trực tiếp xử lý các công việc liên quan

đến công tác chuyên môn của Khoa, bao gồm: mời giáo viên

giảng dạy, duyệt đề thi, thiết kế – cập nhật chương trình đào tạo –

đề cương chi tiết – đề cương ôn thi tốt nghiệp hàng năm của các

chuyên ngành trong bộ môn kinh tế, tuyển dụng giáo viên mới,

dự giờ giảng dạy của giáo viên,...

+ Hoàn thành số tiết giảng dạy trách nhiệm hàng năm theo

quy định.

+ Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của bộ môn Kinh tế.

+ Thực hiện các công tác chuyên môn khác có liên quan đến

Khoa/Khối/Tổ bộ môn chuyên môn theo quy định của nhà

trường.

+ Tổ chức, thực hiện các buổi chuyên môn, giao lưu giữa

các giáo viên, giữa các HSSV, giữa giáo viên và HSSV trong

khối chuyên môn.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy Định.

Cô LÊ NGUYỄN HOÀNG DUNG

 

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
Giảng dạy các môn:

- Tâm lý Marketing
- Kênh phân phối bán hàng
- Quản trị thương hiệu

Cô NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Giảng dạy các môn:

- Kinh tế vi mô
- Marketing căn bản
- Nghiệp vụ Marketing
- Kỹ năng giao tiếp.

Thầy LƯU CHÍ DANH

Thạc sĩ Kế toán.
Giảng dạy các môn:

- Kế toán doanh nghiệp
- Phần mềm kế toán
- Kế toán mô phỏng

Cô VŨ THỊ HẠ LINH

Thạc sĩ Kế toán
Giảng dạy các môn:

- Nguyên lý kế toán
- Kế toán doanh nghiệp

Thầy LÊ NGỌC THÔNG

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Giảng dạy các môn: 

- Quản trị học
- Hoạch định chính sách bán hàng

Thầy TRẦN VĂN TRÌNH
 

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Giảng dạy các môn: 

- Nghiệp vụ kinh doanh thương mại
- Quản trị học
- Khởi tạo doanh nghiệp

Thầy LÊ HOÀNG PHONG

Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
Giảng dạy các môn:

- Tài chính doanh nghiệp
- Thuế và thực hành khai báo thuế
- Lý thuyết tài chính – tiền tệ

Cô NGUYỄN THỊ KIM CHI
 

Thạc sĩ Kế toán
Giảng dạy các môn:

- Nguyên lý kế toán
- Kế toán doanh nghiệp
- Phân tích hoạt động kinh doanh.

Thầy NGÔ THANH TÚ
 

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Giảng dạy các môn: 

- Định giá sản phẩm
- Quản trị chất lượng sản phẩm
- Chăm sóc khách hàng

Cô HOÀNG THỊ NGA

Thạc sĩ Kế toán
Giảng dạy các môn:

- Lý thuyết thống kê
- Thống kê doanh nghiệp
- Phân tích hoạt động kinh doanh
- Kế toán doanh nghiệp.