Thứ 205252020

LAST_UPDATE08:26:07 AM

Lịch làm việc

 

Thứ B HX. Ngọc                                                                                                    

Hai 

dd/mm/yyyy

S                  
C                  
T          
     

Ba

dd/mm/yyyy

S                  
C                  
T                  

dd/mm/yyyy

S                  
C                  
T                  

Năm

dd/mm/yyyy

S                  
C                  
T                  

Sáu

dd/mm/yyyy

S                  
C                  
T                  

Bảy

dd/mm/yyyy

S                  
C   X
             
T   X              

CN

dd/mm/yyyy

S  Tuần thứ tư mỗi tháng 
họp giao ban   
         
   
C CS1                
T                  

Bài viết cùng chuyên mục